Razem możemy więcej!
Koniec z narzekaniem, że w Twoim mieście, dzielnicy czy na osiedlu nic się nie dzieje! Dzięki Waszej kreatywności, zebraliśmy 18 inicjatyw z sześciu miast, które teraz w otwartym głosowaniu zawalczą o 10 tysięcy złotych. Sami zdecydujcie która inicjatywa w waszym mieście powinna zostać zrealizowana. Dostaliśmy też od Was 13 pomysłów na najciekawsze lokalne oferty. Niektóre z nich już wkrótce pojawią się na Grouponie!
Inicjatywy Ogródek miejski, renowacja parku, nowe boisko lub bezpieczny stojak dla rowerów?
Co, Twoim zdaniem, jest najciekawszą inicjatywą zaproponowaną w Twoim mieście?

Zagłosuj na najlepszą inicjatywę zgłoszoną w Twoim miesicie
Oferty Może na liście zaproponowanych ofert, jest coś, o czym marzyłeś od dawna?
Lot balonem, nocne wejście do muzeum, jeden dzień w roli strażaka?
Zagłosuj na tę, która jest najbardziej potrzebna w Twoim mieście.
Zagłosuj na najlepszą ofertę zgłoszoną w Twoim miesicie

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW GROUPON STARTER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Inicjatyw Groupon Starter zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest:
 • wyłonienie 6 (słownie: sześć) najlepszych inicjatyw społecznych (po jednym w każdym mieście) i nagrodzenie ich autorów
 • oraz
 • wyłonienie 6 (słownie: sześć) najciekawszych propozycji ofert lokalnych (po jednym w każdym mieście) i nagrodzenie ich autorów.

§ 2

 1. Przez inicjatywę społeczną rozumiemy projekt, który:
  1. poprawia jakość lub estetykę życia społeczności lokalnej (miasto, w którym mieszka autor)
  2. odpowiada na konkretne potrzeby lub rozwiązuje istotny problem społeczności lokalnej
  3. mieści się w powszechnie akceptowanych normach społecznych
  4. jest zgodny z prawem i nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr innych osób, organizacji lub przedsiębiorstw
  5. jest realistyczny, tzn. jest możliwy do zrealizowania w określonym czasie przy użyciu określonych zasobów i środków
  6. całkowitą wartość przygotowania i realizacji projektu nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych.
 2. Przez ofertę lokalnej rozumiemy propozycję, która:
  1. jest realistyczna, tzn. jest możliwa do zrealizowania na ogólnych zasadach przyjętych przez firmę Groupon
  2. mieści się w powszechnie akceptowanych normach społecznych
  3. może być zrealizowana przez istniejące przedsiębiorstwo działające na rynku lokalnym (miasto)
  4. może być zrealizowana przez istniejące przedsiębiorstwo, które do tej pory nie współpracowało z serwisem Groupon
  5. swoim charakterem i zakresem odbiega do którejkolwiek z ofert wyświetlanych na stronach Groupon w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia Konkursu.

§ 3

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Groupon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123A. W dalszej części nazywany Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród.

§ 4

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://starter.groupon.pl dla osób, które spełnią wszystkie warunki uczestnictwa oraz prześlą prawidłowe zgłoszenie konkursowe za pomocą formularza na ww. stronie internetowej.

§ 5

Konkurs Inicjatyw Groupon Starter trwa od 5 sierpnia do 7 listopada 2013 roku.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat w dniu przesłania zgłoszenia), które w dniach od 5.08.2013 do 31.09.2013
  1. przygotują zgłoszenie będące przedmiotem głównej części Konkursu „Inicjatywa” zgodne z określonymi przez Organizatora wytycznymi w par. 2 pkt. 1 oraz prześlą poprawne zgłoszenie konkursowe za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej pod adresem http://starter.groupon.pl

   lub
  2. przygotują zgłoszenie pomysłu na ofertę lokalną w części Konkursu „Oferta” zgodne z określonymi przez Organizatora wytycznymi w par. 2 pkt. 2 oraz prześlą poprawne zgłoszenie konkursowe za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej pod adresem http://starter.groupon.pl.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. pracę konkursową w postaci projektu inicjatywy, której beneficjentem jest społeczność lokalna, poprawiające jakość lub estetykę jej życia, i której autor (samodzielnie lub w grupie) podejmie się realizacji

   lub
  2. pomysł na ofertę unikalną ofertę lokalną, której realizacji, w przypadku uzyskania największej liczby głosów w otwartym głosowaniu, podejmie się serwis Groupon
  3. adres e-mail uczestnika
  4. imię i nazwisko uczestnika
  5. oświadczenie, iż autor posiada wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do przygotowanej pracy konkursowej
  6. potwierdzenie zgody ewentualnych osób trzecich, występujących w pracy, na wykorzystanie informacji umożliwiających ich identyfikację lub ich wizerunku
  7. potwierdzenie woli i możliwości realizacji zgłoszonego projektu w przypadku jego zwycięstwa
  8. zgodę na publikację wizerunku Uczestnika oraz publikację jego danych osobowych obejmujących:
   imię
   nazwisko
   miejscowość zamieszkania
   wiek.
 3. Pozostałe dane osobowe Uczestnika Konkursu będą znane wyłącznie Organizatorowi Konkursu oraz upoważnionym osobom lub podmiotom, zaangażowanym bezpośrednio w realizację Konkursu.

§ 7

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator oraz osoby lub podmioty przez niego upoważnione. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 9

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy powołani przez Organizatora.
 2. Konkurs Inicjatyw Groupon Starter przebiega w trzech zasadniczych etapach:
  1. Etap I: przyjmowanie i akceptacja zgłaszanych projektów w części „Inicjatywa” oraz pomysłów na oferty lokalne w części „Oferta” w terminach 5.08.2013 do 1.09.2013
  2. Etap II: otwarte głosowanie nad wybranymi projektami i propozycjami ofert lokalnych w terminach od 3.09.2013 do 15.09.2013
  3. Etap III: wyłonienie zwycięzców oraz realizacja zgłoszonych przez nich projektów w terminach od 23.09.2013 do 7.11 2013.
 3. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują:
  1. Etap I: Organizator (samodzielnie i jednogłośnie)
  2. Etap II: publiczność w otwartym głosowaniu (wg zasady większości).
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane
  1. I Etap: na stronie http://starter.groupon.pl oraz na stronie Groupon Polska w serwisie Facebook w dniu 3.09.2013
  2. II Etap: na stronie http://starter.groupon.pl oraz na stronie Groupon Polska w serwisie Facebook w dniu 22.09.2013

IV. NAGRODY

§ 10

 1. W części Konkursu Inicjatyw Groupon Starter „Inicjatywa” przewidziano 6 (słownie: sześć) równorzędnych nagród w postaci sfinansowania przez Organizatora zwycięskich projektów społecznych (po jednym w każdym mieście) na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde.
  1. Zasady przekazania nagrody, sposobu wydatkowania oraz rozliczenia realizacji projekty regulować będzie osobna umowa cywilno-prawna.
 2. W części Konkursu Inicjatyw Groupon Starter „Oferta” przewidziano 6 równorzędnych nagród (po jednym w każdym mieście) w postaci prawa pomysłodawcy do nieodpłatnego skorzystania z oferty w momencie jej przygotowania i umieszczenia na stronach Groupon Polska.
  1. W przypadku niedojścia do skutku oferty w okresie 6 miesięcy od ogłoszenia wyniku konkursu, zwycięzca otrzymuje możliwość wyboru innej dostępnej oferty ze strony Groupon Polska o zbliżonej wartości.
 3. Fundatorem wszystkich nagród jest Groupon Sp. z o.o.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie ich wizerunku, przesłanych prac oraz niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu. Uczestnicy Konkursu z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie danych przez Groupon Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa dla celów realizacji niniejszego konkursu.
 2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do zgłoszonej pracy konkursowej i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11 pkt. 1.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o istotnych zmianach będzie umieszczona na stronie http://starter.groupon.pl, na stronie Groupon Polska w serwisie Facebook oraz blogu Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 4. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć projekt z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono prawa autorskie i prawa pokrewne osób lub podmiotów trzecich). Organizator ma również prawo odmówienia przyjęcia pracy do Konkursu, jeśli uzna, że w sposób ewidentny nie jest on związany z tematem Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 6. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Organizator.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://starter.groupon.pl.
 10. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.